Hiện nay AMDI Group tập trung phát triển với 4 lĩnh vực cốt lõi gồm:        

Lên đầu trang